Tuyển sinh
truong dai hoc kinh te Nghe An, Nghe An University of Economics; naue.edu.vn

Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu, nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

naue.edu.vn; truong dai hoc kinh te nghe an