Ban Giám hiệu

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng

- TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng - Quản lý toàn diện hoạt động của Nhà trường theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Chính trị tư tưởng; Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Nhà trường; Tổ chức cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng; Nghiên cứu khoa học; Hợp tác trong và ngoài nước; Tài chính; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Hành chính, truyền thông, chuyển đổi số, thi đua – khen thưởng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp thẩm quyền giao.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản lý cơ sở vật chất; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khoa Cơ sở.

 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng

- TS. Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng - Giúp Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực công tác: An ninh – Quốc phòng; Công tác sinh viên, học viên; Tuyển sinh; Khảo thí; Đảm bảo chất lượng; Thanh tra; Môi trường, Ký túc xá và Y tế trường học; Công tác đoàn thể; Hội Sinh viên; Các công việc khác khi được Hiệu trưởng giao hoặc ủy quyền.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên; Phòng Thanh tra - Khảo thí – Quản lý chất lượng; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Tuyển sinh và HTĐT; Khoa Nông - Lâm - Ngư; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Lý luận chính trị.


Bài viết khác