TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
NGHE AN UNIVERSITY OF ECONOMICS

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An, đồng thời chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng.