Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

1. SỨ MẠNG

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng ứng dụng; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước.

2. TẦM NHÌN

          Đến năm 2035, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao KHCN có chất lượng và được xếp hạng các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN.

3. MỤC TIÊU

          Đến năm 2035 xây dựng trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ đa lĩnh vực đảm bảo đủ điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

          "Trách nhiệm - Hợp tác - đổi mới - chất lượng"

          Văn hóa nhà trường: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở giáo dục đại học có đội ngũ cán bộ, giảng viên có tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả sứ mạng của Nhà trường và các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ người học; chú trọng sự hợp tác giữa các bên liên quan để đổi mới thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng.      

5. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

            “Thực tế - Đón đầu - Hội nhập”


Bài viết khác