Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2023

Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ- ĐHKTNA ngày 31/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc ban hành Quy định Tuyển sinh trình độ thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 như sau:

/Images/userfiles/30/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20tuy%e1%bb%83n%20sinh%20th%e1%ba%a1c%20s%c4%a9%202023(1).pdf

1/ Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Nguyễn Mạnh Cường- DĐ: 0945060607

2/ Tải hồ sơ cao học tại đây: /Images/userfiles/30/files/4_%20H%e1%bb%93%20s%c6%a1%20cao%20h%e1%bb%8dc%20%c4%90HKT%20Ngh%e1%bb%87%20An(1).docx

3/ Công văn cử đi học:/Images/userfiles/30/files/congvancudihoccaohoc.doc

 

 


Bài viết khác