Thành lập Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Khoa Khoa học Cơ bản trực thuộc Trường Đại học Nghệ An được thành lập ngày 01/8/2023 trên cơ sở sáp nhập Khoa Lý luận Chính trị và Khoa Cơ sở.

Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng Khoa Khoa học Cơ bản          

          Khoa Khoa học Cơ bản có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp chuyên môn được giao và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện.

          Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa và 5 bộ môn trực thuộc khoa với 29 giảng viên cơ hữu trong đó có 7 giảng viên kiêm nhiệm (03 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ) cùng các nhân viên văn phòng.

Ban chủ nhiệm khoa Khoa học Cơ bản          

          Khoa có 05 bộ môn:

+ Bộ môn Ngoại ngữ

+ Bộ môn Khoa học xã hội và tự nhiên

+ Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin và LSCHTKT

+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng an ninh.

Các tổ bộ môn của khoa Khoa học Cơ bản

          Khoa có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy các kiến thức đại cương và cơ sở trong hệ thống chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học ở trường Đại học Nghệ An. Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

          Khoa có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tổ chức giảng dạy các kiến thức đại cương và cơ sở trong hệ thống chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên thuộc Khoa; Đề xuất nhu cầu tuyển dụng cán bộ giảng dạy. Phối hợp với Phòng QL Đào tạo-KH&HTQT xây dựng đội ngũ mạng lưới giảng viên thỉnh giảng chất lượng trong và ngoài nước.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Khoa và triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của Trường. Chủ trì các công việc liên quan đến khen thưởng, kỷ luật của Khoa.

- Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; phương pháp kiểm tra, đánh giá các học phần do Khoa phụ trách theo chương trình đào tạo, định hướng phát triển của Trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sơ sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa.

- Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Trường.

- Cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tuyển sinh; tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

- Tham mưu và phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày càng lớn mạnh.

           Một trang mới - Một khởi đầu mới! 

Tin bài: Ban truyền thông