Thư viện Video

Lễ kỷ niêm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Lễ kỷ niêm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

27/09/2022

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

27/09/2022

Giới thiệu Khoa Nông Lâm Ngư - NAUE

Giới thiệu Khoa Nông Lâm Ngư - NAUE

10/09/2022

Cơ sở GDQP&AN Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Cơ sở GDQP&AN Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh NAUE

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh NAUE

10/09/2022

Giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

NTV - Khoa học và công nghệ - Khoa Nông Lâm Ngư - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

NTV - Khoa học và công nghệ - Khoa Nông Lâm Ngư - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 3: Nhóm ngành Ké toán và Tài chính - Ngân hàng

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 3: Nhóm ngành Ké toán và Tài chính - Ngân hàng

10/09/2022

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 4: Nhóm ngành Thú y - Quản lý đất đai - Lâm học

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 4: Nhóm ngành Thú y - Quản lý đất đai - Lâm học

10/09/2022

 1 2 3 4