Ngành Công nghệ Thông tin

1. Mục tiêu chung

            Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin có khả năng: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

2. Mục tiêu cụ thể

            - Kiến thức: Ứng dụng các kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

            - Kỹ năng: Có kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Hình thành được các kỹ năng mềm và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các môi trường làm việc.

            -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích hợp được năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; Tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm với bản thân, tổ chức và xã hội.

3. Cơ hội việc làm và học tập sau đại học

            Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể làm việc với vai trò là nhà kỹ thuật, chuyên môn có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng CNTT; hay quản lý, kinh doanh, thương mại về CNTT ở các lĩnh vực thực tế như: Các công ty phần mềm và máy tính; Các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trên nền tảng CNTT; Cơ quan nhà nước, y tế, bệnh viện; Các viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu ứng dụng CNTT; Khởi nghiệp với những ý tưởng và sản phẩm mới về CNTT; Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học …

4. Cam kết giới thiệu việc làm

            Với mạng lưới doanh nghiệp liên kết trong nước và quốc tế, Nhà trường cam kết giới thiệu thực tập, thực tế và việc làm cho 100% sinh viên ngành CNTT tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp đã được ký kết hợp tác.

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ KẾT

TT

Tên công ty

Logo cty

1

Công ty cổ phần công nghệ Gostream

2

Công ty Cổ phần công nghệ Lunchwme

3

Công ty TNHH Bluline Solutione- CN Nghệ An

4

Công ty Cổ phần công nghệ Redsand

5 Công ty TNHH phần mềm FPT Miền trung

 

6 Công ty Cổ phần Công nghệ Phú Thành

 


Bài viết khác